TNKK Teenused

1. Noortenõustamine - keskendub täiskasvanuks saamise spetsiifilistele probleemidele: enesekindlus, vanematest sõltumatuks saamine, iseolemine sõprade ringis, lähisuhete loomine; otsustused õpingutee valikul ja isiksuse eripärast tingitud õpiraskustest jagusaamine; tööellu sisseelamine.

2. Karjääriplaneering noortele ja keskealistele - on võimalus inimesel end paremini tundma õppida selleks, et kavandada edasiminekuid või muutusi töisel eluteel. Vajaduste, soovide, võimete ja võimaluste selgema teadvustamise kaudu kujuneb arusaam olemasolevatest ressurssidest ja nende rakendamisvõimalustest ning ka täiendava hariduse vajalikkusest. Õpitakse otsuste langetamisel arvestama nii mõtte- kui tundemaailma.

3. Isiksuse psühhodiagnostika - testide abil inimese psühholoogiliste iseärasuste selgitamine, mis võimaldab enese paremat tundma õppimist ja on aluseks eneseanalüüsile. Oma iseärasustest teadlik inimene suudab kergemini kohaneda, võtta vastu otsuseid, arvestada suhtlemises partnerit ning lahendada probleeme mistahes eluvaldkonnas.

4. Pere- ja paarinõustamine - annab teadmisi enda ja partneri kohta ning abielu ja perekonna arengu seaduspärasuste kohta. Võimaldab paremini toime tulla konfliktide lahendamisega, tõsta rahulolu iseenese ja abieluga, ette näha võimalikke kitsaskohti laste kasvatamisel. Parandab mõistmist laste ja vanemate vahel. Nõustamine on soovitatav nii kooseluks valmistumisel, abielu mistahes perioodidel kui ka lahutamisega seoses.

5. Individuaalne psühholoogiline nõustamine - isiksuse- ja suhtlemisprobleemide korral s.h. kriisiolukorras. Annab võimaluse täiustada kohanemisvõimet ja suhtlemisoskusi, võimaldab enesehinnangu korrigeerimist. Aitab tõsta vastupidavust stressile, eluga toimetuleku võimet. Koostöös psühholoogiga analüüsitakse põhjusi, mis on viinud probleemse olukorrani ning leitakse uusi väljavaateid ja lahendusi tulevikuks.

6. Psühhoteraapia - stressi, kriiside ja "läbipõlemise" korral.

7. Psühholoogiline paari- ja pereteraapia - aitab tuua muutusi peresuhetesse, juhul kui senised käitumismallid end enam ei õigusta. Eriti otstarbekas seoses suurte elumuutustega (laste eraldumine perekonnast, ühe abikaasa lahkumine või surm vms), mis eeldavad pereliikmetelt ümberkohanemist.

8. Lapsepsühholoogi konsultatsioon - on abiks lapse mistahes käitumis-, emotsionaalsete ja intellektuaalsete probleemide puhul, samuti lapse kooliküpsuse üle otsustamisel, kooliks ettevalmistamisel, õpiraskustega toimetulekul jne. Konsultatsioonid laste leina ja kriisiprobleemide korral. Psühhodiagnostika. Puuetega laste ja nende vanemate nõustamine.

9. Supervisioon - Inimestega töötavad professionaalid (ka poolprofessionaalid) võivad vajada, tulenevalt neile langevast suurest psühholoogilisest koormusest ning läbipõlemisohust, tööga seotud nõustamist. Supervisiooni eesmärkideks on tööressursi taastamine, üldine professionaalne areng, muuhulgas tööks vajalike omaduste arendamine ning suhtlemiskompetentsi tõstmine.

10. Dietoloog - annab nõu toitumisküsimustes, s.h. dieedi planeerimisel nii tervisehäirete korral kui liigse kehakaalu puhul.

11. Psühholoogiline abi venekeelsele elanikkonnale - pakume mitmesugust abi sotsiaalsete ja psühholoogiliste kohanemisraskuste leevendamiseks. Abi on mõeldud eelkõige Eestis elavatele venekeelsele elanikkonnale.

 • a) psühholoogiline nõustamine
  • individuaalne (noorukid ja täiskasvanud)
  • perenõustamine
 • b) psühhodiagnostika
 • c) koolitus (grupitöö, seminarid, loengud)
  • õpetajatele
  • koolide juhtkondadele
  • lastevanematele
  • noortele